Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

Saturday, 20 November 2010

मी आधीपासूनच स्वतःला शहाणा समजतो, इति रिटे

रिकामटेकडा या नावाने लेखन करणाऱ्या व्यक्तीने दंभपुर्वक म्हटले की "मीआधीपासूनच स्वतःला शहाणा समजतो, त्यावर तुमचे (हैयोंचे) प्रमाणपत्र घेण्यात मला रस नाही." नंतर आपली चुक मान्य करून म्हटले, ठीक आहे, तुमचे म्हणणे योग्य आहे पण जर यं केले असते तर त्यं केले असते तर "आपला (दोघांचा) वेळ वाया गेला नसता." जो स्वतः ला रिकामटेकडा म्हणवून घेतो त्याला वेळेची चिंता कशाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे. असो.
आणखी काहींचे तारे नंतरच्या पोस्टमधे वाचा.
नाडी ग्रंथांना जो जो नावे ठेवतो त्याला योग्य ती जागा दाखवून देण्याचे कार्य नाडी महर्षी बरोबर करतात..
Post a Comment