Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

Friday, 4 September 2009

राजशेखर रेड्डी आन वाढत्या आत्महत्या

http://mr.upakram.org/node/2019

हम्म!

प्रेषक प्रियाली (शुक्र, 09/04/2009 - 12:39)

कुठल्याही विषयावर ५ लेख झाले कीं "बंद करा" अशी विनंती कोणीतरी करतोच, तेंव्हा बंदी यावयाच्या आधीच आपण नाडीग्रंथावर लिहावे हे बरे!

अस्सं! अस्सं! तरीच ते महाभारतावरील लेख आटले. :-)

हल्ली मला घरात कोणाच्याही पायजम्याची नाडी दिसली की दरदरून घाम फुटतो. गाडी, माडी, ताडी, अनाडी अशा सर्व "डी" कंपनीमुळे नाडीची आठवण येते. बाकी, चालू दे.

http://mr.upakram.org/node/2020

राजशेखर रेड्डी आन वाढत्या आत्महत्या

कुठे गेले सगळे नाडीवाले?

नवीन

प्रेषक धम्मकलाडू (शुक्र, 09/04/2009 - 16:50)

प्रश्न असा विचारायचा हाये की लोक अशा प्रसंगाने आत्महत्या का करतात ? आता आपलं कसं व्हईन अशी निराशा येऊन आत्महत्या व्हत्यात का प्रेमापोटी आत्महत्या व्हत्यात

बाबूराव, नाडीवाल्यांकडे प्रत्येक प्रश्नाला अचूक उत्तर असते. श्रद्धा व सबुरी. अरे कुठे गेले रे सगळे नाडीवाले?

»

खॅ खॅ खॅ

नवीन

प्रेषक बाबुराव (शुक्र, 09/04/2009 - 16:56)

बाबूराव, नाडीवाल्यांकडे प्रत्येक प्रश्नाला अचूक उत्तर असते. श्रद्धा व सबुरी. अरे कुठे गेले रे सगळे नाडीवाले?

भविष्यवाले आन हे नाड्यावाले दोघंबी सारखेच. :-)
यांना कायबी कळत नाय. कसं तरी पोट भरतेत बिचारे.

ह्याला काय वाटतं आणि त्याला काय वाटेल याचा इचार करायमधी आपून टैम नै घालीत फटकन लिहून मोकळं !

बाबूराव :) चिकित्सा : नाटक की थोतांड?

Post a Comment